BBBProZelfreflecterend pedagogisch handelen

De kracht en de positieve uitwerking van zelfreflecterend pedagogisch handelen op de werkplek deel ik graag met professionals in het pedagogische werkveld. Kinderopvang, voor en naschoolse opvang, gastouderbureaus, peuterspeelzalen, tussenschoolse opvang, onderwijs en jeugdhulpverlening: met mijn heldere blik zie en voel ik waar het wenselijk is om bij te sturen. 

Mogelijk bent u de leidinggevende of het teamlid op een werkplek waar behoefte is aan bewustwording van eigen handelen en de doorwerking hiervan op collega’s, kinderen en ouders. Ik nodig u uit om verder te lezen en contact met mij op te nemen.

Bent u de teamleider van een kinderdagverblijf die zoekt naar een methode om het pedagogisch klimaat binnen uw team te verbeteren? Een methode van handelen die beklijft? Of heeft u een gastouderbureau en zoekt u een waardevolle invulling van een gastouderbijeenkomst ter bevordering van de deskundigheid? Of wenst u inzicht te ontvangen in de praktische uitwerking van de pedagogische normen en waarden die u heeft opgesteld als onderdeel van uw pedagogisch beleid? 

De aangeboden werkvormen van buro binnenblik zijn er om verbonden verbanden te verbinden. De invloed van de professional op de kwaliteit van het samenzijn en het pedagogisch klimaat wordt zichtbaar gemaakt. Inzicht in de pedagogische handelingen brengt een nieuw bewustzijn. De professional krijgt meer grip op eigen handelen waardoor nieuwe ruimte ontstaat voor het kunnen inspelen op de behoeften en de ontwikkeling van het kind waar zorg voor gedragen wordt. 


Aanbod werkvormen zelfreflecterend pedagogisch handelen

Individuele consultering
Intakeconsult: We onderzoeken de hulpvraag van de professional en bepalen het vervolgtraject.  
Vervolgconsult: De ervaringen van de professional staan centraal. Bewustwording van eigen invloed en mogelijkheden op het pedagogisch handelen.     
Duur: 1 tot 1,5 uur per consult.

Kindertolk® traject
Bestaande uit drie consulten.
1e consult: de intake waarin de professional vertelt over het kind/de groep kinderen waar hij/zij mee worstelt.
2e consult: de terugkoppeling van de vertaling van het probleem van het (innerlijk) kind en de kansen en opdrachten voor de professional.
3e consult: een evaluatie en ruimte voor nieuwe inzichten.
Duur: 1 tot 1,5 uur per consult.

Pedagogisch zelfreflecterend handelen op de werkplek: observatie met verslag
1e consult: de intake waarin wordt aangeven in welke context inzicht en begeleiding gewenst is.
2e consult: observatie van de professional op de werkplek met verslaglegging.
3e consult: terugkoppeling observatie met tips en adviezen.
Duur: 1 tot 1,5 uur per consult.

Pedagogisch zelfreflecterend handelen op de werkplek: observatie met interventies
1e consult: de intake waarin wordt aangeven in welke context inzicht en begeleiding gewenst is.
2e consult: observatie van de professional op de werkplek met directie interventies. De professional ontvangt waar nodig direct terugkoppeling en adviezen.
3e consult: terugkoppeling observatie met tips en adviezen.
Duur: 1 tot 1,5 uur per consult.

binnen blikken
Bijeenkomsten over zelfreflecterend pedagogisch handelen, zelfbewust opvoeden of ander opvoedthema.
Ik kom binnen blikken bij u en uw team. Een leerzame en prettige invulling van uw teamavond, ouderavond of lezing: in overleg met u geef ik inhoud aan uw wensen. Uiteraard heb ik genoeg opvoed-thema’s in huis om een voorzetje te geven. Ik noem er een paar: grenzen, de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, gedragsmoeilijkheden en anders. Ik voorzie u en het team ter plekke van pedagogische kennis en heldere (zelf)inzichten.
Duur: in overleg.
Aantal personen: in overleg.

 


Tijdelijke pedagogische inzet bij u op de werkplek

Er zijn situaties die vragen om tijdelijke inzet van kennis en kracht.

U kunt mij voor allerhande begeleiding en ondersteuning inzetten: als meewerkend pedagogisch professional ter verbetering van het pedagogisch klimaat of omdat u tijdelijk een sterke kracht nodig hebt bij plotselinge uitval. Maar u kunt mij ook inzetten als assistent binnen een klas omdat de groepssamenstelling of groepsgrootte vraagt om versterking, bijvoorbeeld vanwege leer-en gedragsmoeilijkheden. Daarnaast kan ik waarnemen bij uitvallen van een leidinggevende.

Neemt u contact met mij op om samen te onderzoeken hoe de inzet vorm te geven. De kracht van deze inzet: meebewegen met wat nodig is.

logo present child